ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงานอธิการบดี

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299-638 ต่อ 16700