maltepe escort side escort tuzla escort sex video kartal escort bedava jigolo jigolo arayan bayanlar jigolo olmak istiyorum jigolo kirala jigolo olmak istiyorum atasehir escort atasehir escort atasehir escort atasehir escort atasehir escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara ankara rus escort eryaman escort jigolo sitesi istanbul jigolo sitesi jigolo sitesi beykent koltuk doseme jigolo olmak istiyorum atasehir escort umraniye escort kartal escort kartal escort kartal escort escort escort bayan ankara Ankara escort Ankara escort Elvankent Escort eskişehir escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort travesti porno rus porno kartal escort
การขับเคลื่อน (Re-profile) การพัฒนาบุคลากรด้านการทำผลงานวิชาการ

การขับเคลื่อน (Re-profile) การพัฒนาบุคลากรด้านการทำผลงานวิชาการ

14 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการ Re-profile  

Challenge 

- ปรับภายในเวลาที่กำหนด 1 ปี (เปลี่ยนแปลงเร็วแบบก้าวกระโดด)

- ท้าทายต่อโอกาสใหม่ๆ (หลักสูตรใหม่ๆ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ความนิยมจากสังคม)

-มีการเรียนรู้สูงขึ้น (ทำให้ทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง มีการทำงานที่เป็นเลิศ)

Change

- มีเอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชา ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

- มีตำราเรียน ที่หลากหลายภายใต้ชื่อของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- มีการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกได้ง่าย เพิ่มขึ้น

Change 

- มีการปรับนโยบาย มาตรการด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีการปรับกฏ ระเบียบ วิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีการกระจายอำนาจและยกระดับการมีส่วนร่วม

- มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ ให้เอื้อต่อความสำเร็จ


ปณิธาน (Determination)  
"รับผิดชอบหน้าที่ มีผลงานวิชาการ พัฒนางานด้วยการวิจัย สร้างค่านิยมใหม่ในการทำงานคุณภาพ"

ปรัชญา (Philosophy)

"วิจัยและสร้างผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นแหล่งส่งเสริมการทำวิจัยและสร้างผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพระดับชั้นนำอย่างต่อเนื่อง"

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานสอดคล้องกับงาน

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับสมรถนะบุคลากรด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่

3. พัฒนา Road Map การพัฒนาบุคลากร

4. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิต  เอกสารประกอบการสอน ตำรา คู่มือการปฏิบัติงานและผลงานวิชาการและสร้างสรรค์ตามหน้าที่ของบุคลากร